За Родителите

                                          ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК  https://kids.onebook.bg/login

    Учебна 2023-2024 г.

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ – 2023-2024
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИ ЗА ПЪТУВАЩО ДЕТЕ – 2023-2024
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА НАЧАЛОТО НА УЧ. 2023-2024
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТЕ В ДГ – 2023-2024
ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ ЗА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ В ДГ – 2023-2024
МОДЕЛ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦАТА ОТ СЕМЕЙНА СРЕДА КЪМ ДГ – уч.2023-2024
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН – 2023-2024
СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СИТУАЦИИТЕ – 2023-2024(1)

    Учебна 2022-2023г

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР НА ДГ ЗА УЧ.2022-2023

План на комисията за работа с родителите на ДГ за уч.2022-2023

Седмично разписание на ситуациите по групи за уч.2022-2023 г.

Съгласие-декларация-родител-ДГ за уч.2022-2023

Организация на учебния ден за уч.2022-2023 г.

Модел на адаптация на ДГ за уч.2022-2023

Декларация за началото на 2022-2023

Заявление за постъпване в дг

Декларация за информирано съгласие за пътуващо дете 2022

Д Е К Л А Р А Ц И Я за грип

 

  2020-2021г.

Заявление за отписване на дете подлежащо на задължително предучилищно образование

МЕРКИ ЗА КОВИД 19

Модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейна среда към детска градина – 2020-2021

Организация на учебния ден за уч.2020-2021

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА УЧ.2020-2021

Съгласие-декларация-родител-ДГ-2020