ЕКИП на ДГ

Екип на ДГ за уч.2023/2024г.

Групи в гр. Опака

Педагогически персонал:

Румянка Радева – директор

Диляна Радева – главен учител

Елиз Мунева – учител

Анелия Неделчева – старши учител

Лейля Шабанова – старши учител

Непедагогически персонал:

Нурджихан Мустафова – помощник възпитател

Айсун Аднанова – помощник възпитател

Антоанета Иванова – помощник възпитател

Есра Ахмедова  – готвач

Свилен Славов – домакин

Нехат Хасанов  – огняр

        Групи в с. Крепча

Педагогически персонал:

Теменужка Иванова – старши учител

Сабрие Небиева – старши учител

Надка Трифонова – старши учител

Нелбюл Басриева – старши учител

Непедагогически персонал:

Сабрие Сейфи – помощник възпитател

Бенгинар Селимова – помощник възпитател

Айгюл Закирова – домакин

Фирдес Небиева – готвач

Селим Селимов – огняр

       Група в с. Г. Градище

Педагогически персонал:

Назифе Мехмедова – старши учител

Айтен Юснюева – учител

Непедагогически персонал:

Бедиха Акифова – домакин

Калбие Османова – готвач

 

                                                ЕКИП на ДГ  „УСМИВКА“ 2022/2023 г.

 

За доброто възпитание на децата се грижи високо квалифициран и отговорен екип – от 1 директор, 10 висококвалифицирани учители, 1 медицинска сестра  и отзивчив непедагогически персонал, чиято амбиция е да превърне ДГ  „Усмивка“ в любимо място за всяко дете.

Всеки един член на педагогическия екип притежава допълнителна професионална квалификационна степен. Осигурени са много добри условия за възпитание и образование. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика и комфорт. Интериорът и подредбата на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност.

 

Директор: Румянка Радева

Медицинска сестра : Нергиз Ахмедова

Основно сграда гр.Опака :

Учители: Диляна Радева – гл.учител

Елиз Мунева – учител

Анелия Неделчева – старши учител

Лейля Шабанова – старши учител

Непедагогически персонал:

Свилен Славов -домакин

Красимир Николов -огняр

Нурджихан Мустафова – пом. възпитател

Айсун Аднанова -пом.възпитател

Фатме Басриева- готвач

Сграда с.Крепча:

Учители: Теменужка Иванова – старши учител

Надка Трифонова – старши учител

Сабрие Небиева – старши учител

Нелбюл Басриева – учител

Непедагогически персонал: Димитринка Иванова – пом.възпитател

Айгюл Закирова -домакин

Фирдес Небиева -готвач

Сабрие Сейфи -пом.възпитаетел

Бенгинар Селимова -пом.възпитател

Сграда с.Г.Градище:

Учители : Назифе Мехмедова – старши учител

Айтен Юснюева  – учител

Непедагогически персонал:

Бедиха Акифова -домакин

Калбие Османова- готвач