Съобщения

Дейностите по проект „Силен старт “ в подкрепа на децата и техните семейства ще се реализират в продължение на 5 години.
По проекта ще се предоставя обща подкрепа за личностно развитие на децата и допълнителна подкрепа за деца със СОП, в риск, с хронични заболявания
и изявени дарби за трайно приобщаване в детската градина.
За целта ще се наемат психолози, логопеди и ресурсни учители.
Децата ще бъдат включвани в допълнителни занимания по интереси, спортни занимания и др.
Чрез различни инициативи и мероприятия родители ще бъдат активно включвани в живота на детската градина.

 

СЪОБЩЕНИЕ / 02.04.2021 г. /

 

Уважаеми родители,

ДГ “ Усмивка“ подновява приема на посещенията на деца от 05.04.2021г. /понеделник/.

 

СЪОБЩЕНИЕ / 19.03.2021 г. /

Във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 се преустановяват присъствените занятия в ДГ „Усмивка“ гр.Опака, считано от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.

Педагогическото взаимодействие с децата ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии с участието на родителите изявили желание.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ /02.03.2020/

 

Уважаеми родители ,

Уведомяваме Ви , че от 1.03.2021 г. – 30.04.2021 г. започва прием на Заявления за новите деца в първа група в гр.Опака, с.Крепча и с.Г.Градище.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ  / 22.09.2020/

 

На 21.09.2020 г. ДГ „Усмивка“ гр.Опака е спечелила Проект „Успяваме заедно“ на ЦОИДУЕМ / Център за образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства /

обща стойност: 12816,83 лв

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ / 27.11.2020/

 

Във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 се преустановяват присъствените занятия в ДГ „Усмивка“ гр.Опака, считано от 30.11.2020г. до 21.12.2020г.

Педагогическото взаимодействие с децата ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии с участието на родителите изявили желание

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ  / на 30.12.2020/

 

Уважаеми родители,

ДГ “ Усмивка“ с групи в гр.Опака, с.Крепча и с.Г.Градище подновява приема на посещенията на деца от 04.01.2021 г./ понеделник/.

В тази връзка Ви информираме, че подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето.

За подновяване на посещението на децата родителите не се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и чл. 21, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Приемът в детската градина ще се извършва по следният ред:

 1. Въвежда се по- дълъг интервал от време за прием на децата от 7.00 часа до 8.45. часа. 2.Приемът ще се осъществява навън пред всяка група, като се спазва отстояние от родителите от различни семейства най-малко 2 м.

3.Не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина, което ще гарантира физическата дистанция, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;

4.Приемът в детската градина се извършва от медицинското или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.

5.Родителите осигуряват плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина(след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи). 6.Родителите осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.

7.Родителите измерват всяка сутрин температурата на децата си и НЕ ги водят на детска градина, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса.

8.Родителите организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина, че то проявява признаци на заболяване.

9.Най-късно два работи дни преди планираното посещение родителите, уведомят учителят на групата за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина, както и за предполагаемия период на планираното посещение / седмица, месец/

10.Родителите декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни.

11.Недопускане да се внасят на стоки и предмети от родителите в детската градина (вода, салфетки, играчки и др.);

В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата за работа на детската градина.

Прилагаме настоящата декларация, която родителите попълват предварително и в деня на първото посещение на детето я носят в ДГ.

При невъзможност на родителя да принтира декларацията, детската градина ще предостави екземпляр за попълване.

Екипът на ДГ „Усмивка“ предварително благодари за вашето съдействие!

При настъпили промени ще бъдете уведомени своевременно!!

Ето и декларацията:

ДЕТСКА ГРАДИНА „УСМИВКА ”ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ

ул.”Съединение” № 17,тел:, 0879936272, e-mail:cdg_opaka@abv.bg

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Долуподписаният/ата …………………………………………………………………………..

(посочват се трите имена на родителя)

в качеството на родител на …………………………………………………………………….

(посочват се трите имена на детето)

от …………………………

(посочва се група)

Запознат/а съм, че:

 • не съм задължен/а да подновя посещението на детето си на детска градина/ясла и решението да го направя е изцяло мое
 • детската градина осигурява спазването на всички необходими хигиенни изисквания за защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали деца, но не може да даде гаранции за неразпространение на заразни заболявания, в т.ч. и COVID-19
 • трябва да следя температурата на детето си, да го оставя вкъщи и да се консултирам с личния лекар при температура, по-висока от 37.3°С и/или грипоподобни симптоми
 • следва да се обърна към личния лекар при поява на симптоми на заболяване и да заведа детето в детската градина само след преценката на лекаря, че е безопасно
 • при необходимост от консултация с екипа на детската градина/ясла да я осъществя при възможност на открито, при спазване на физическа дистанция и използване на лични предпазни средства
 • е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от детската градина/ясла противоепидемични мерки и контрол за спазването им с цел опазване здравето на децата и служителите, в т.ч. правилата за физическа дистанция във и извън институцията

Декларирам, че:

 • приемам да спазвам общите правила за противоепидемичен контрол и вътрешните правила на детската градина/ясла за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация на територията на страната
 • не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни
 • не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID-19
 • при промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние на детето ми веднага ще уведомя директора на детската градина и ще преустановя посещението му на детската градина.

Дата: ……………………… Подпис: ………………………