Проект „ Еко-кът и площадка за спорт“ ПУДООС

Проект „ Еко-кът и площадка за спорт“ , Договор № 13522/18.06.2020г. сключен с ПУДООС