Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ –  линк към сайта на проекта (https://teachers.mon.bg

„Приобщаващо образование „ – обучение