Проекти

   НП“ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ ГРУПА В Г.ГРАДИЩЕ

„Разговоряме ли с децата си?“

 

 

 Сандвичи, лекция

            

 „Есенна изложба“

                                               

НП „ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ 

 

 

Обща информационна среща с родители във връзка с Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.

На проведената среща екипът запозна родителите с предстоящите дейности, въздействието и очакваните резултати от проекта.

Родителите имаха възможност да видят залата, в която ще се провеждат заниманията с децата и част от материалите, с които ще работят.

Дейности на Групата в с.Крепча

Ръководител: Теменужка Иванова

 

Дейности на Групите в гр.Опака

Група 2 с ръководител: Лейля Шабанова

Група 1 с ръководител :Анелия Неделчева

 

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ –  линк към сайта на проекта (https://teachers.mon.bg)

„Приобщаващо образование „ – обучение

 

Проект „ Заедно ще успеем“ , Договор № БС 33.19-1-005/29.09.2020г. сключен с ЦОИДУЕМ

Проект „ Еко-кът и площадка за спорт“ , Договор № 13522/18.06.2020г. сключен с ПУДООС