Проекти

Проект BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

От 15.09.2023 г. в ДГ „Усмивка“ гр. Опака стартираха дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за провеждане на интензивна работа с родители на ниво детска градина за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес. Дейностите ще се провеждат по график за периода от 15.09.2023 г. до 15.11.2023 г. Сформирани са три групи – родители от разновъзрастова група в с. Г. Градище, родители от трета група в гр. Опака и родители от трета група  в с. Крепча

 

 

   Дейностите по проект „Силен старт “ в подкрепа на децата и техните семейства ще се реализират в продължение на 5 години.
По проекта ще се предоставя обща подкрепа за личностно развитие на децата и допълнителна подкрепа за деца със СОП, в риск, с хронични заболявания
и изявени дарби за трайно приобщаване в детската градина.
За целта ще се наемат психолози, логопеди и ресурсни учители.
Децата ще бъдат включвани в допълнителни занимания по интереси, спортни занимания и др.
Чрез различни инициативи и мероприятия родители ще бъдат активно включвани в живота на детската градина. 

        

ПРОЕКТ „ РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ

„Аз съм здрав и чист “ – работилница за родители и деца от трета група в гр. Опака

„Толерантност. Различни, но заедно “ – родители и деца от трета група в с. Крепча

 

„Здравословно хранене. Полезни и вредни храни“

– работилница за родители и деца в с. Г. Градище

 

 

„Аз, детето и моите права“ – трета група в гр. Опака

„Права и задължения на родителите“

– информационни дни за правата и задълженията на родители в процеса на възпитание и обучение на децата – четвърта група в с. Крепча

„Заедно за екологичното възпитание на децата“

– практическа ситуация с деца и родители от четвърта група в гр.Опака

 

 

   НП“ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ ГРУПА В Г.ГРАДИЩЕ

„Разговоряме ли с децата си?“

 

 

 Сандвичи, лекция

            

 „Есенна изложба“

                                               

НП „ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ 

 

 

Обща информационна среща с родители във връзка с Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.

На проведената среща екипът запозна родителите с предстоящите дейности, въздействието и очакваните резултати от проекта.

Родителите имаха възможност да видят залата, в която ще се провеждат заниманията с децата и част от материалите, с които ще работят.

Дейности на Групата в с.Крепча

Ръководител: Теменужка Иванова

 

Дейности на Групите в гр.Опака

Група 2 с ръководител: Лейля Шабанова

Група 1 с ръководител :Анелия Неделчева

 

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ –  линк към сайта на проекта (https://teachers.mon.bg)

„Приобщаващо образование „ – обучение

 

Проект „ Заедно ще успеем“ , Договор № БС 33.19-1-005/29.09.2020г. сключен с ЦОИДУЕМ

Проект „ Еко-кът и площадка за спорт“ , Договор № 13522/18.06.2020г. сключен с ПУДООС