Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

Обща информационна среща с родители във връзка с Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.

На проведената среща екипът запозна родителите с предстоящите дейности, въздействието и очакваните резултати от проекта.

Родителите имаха възможност да видят залата, в която ще се провеждат заниманията с децата и част от материалите, с които ще работят.

Дейности на Групата в с.Крепча

Ръководител: Теменужка Иванова

Дейности на Групите в гр.Опака

Група 2 с ръководител: Лейля Шабанова

Група 1 с ръководител :Анелия Неделчева