гр.Голямо Градище

С. Голямо Градище

Разновъзрастова група / 6г., 5г., 4г. и 3г. / деца

Учители: Назифе Мехмедова – старши учител

Айтен Юснюева – учител

 

 

Помощник възпитатели: Калбие Османова

Бедиха Акифова