гр.Голямо Градище

УЧЕБНА 2023 / 2024 г.

Разновъзрастова група / 6г., 5г., 4г. и 3г. / деца

Учители: Назифе Мехмедова – старши учител

Айтен Юснюева – учител

 

УЧЕБНА 2022 / 2023 г.

Разновъзрастова група / 6г., 5г., 4г. и 3г. / деца

Учители: Назифе Мехмедова – старши учител

Айтен Юснюева – учител

 

 

Помощник възпитатели: Калбие Османова

Бедиха Акифова