Начало

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

От 15.09.2023 г. в ДГ „Усмивка“ гр. Опака стартираха дейности по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за провеждане на интензивна работа с родители на ниво детска градина за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес. Дейностите ще се провеждат по график за периода от 15.09.2023 г. до 15.11.2023 г. Сформирани са три групи – родители от разновъзрастова група в с. Г. Градище, родители от трета група в гр. Опака и родители от трета група  в с. Крепча